Cáp Kết Nối HMI Kinco & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Kinco & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Kinco & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Kinco & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Kinco & PLC - Array
Cáp Kết Nối HMI Kinco & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Kinco & PLC

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 2M

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 2M

MT54-FX 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-FX 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 3M

MT54-FX 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-FX 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT4000-FX 5M

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT4000-FX 5M

MT4000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 2M

Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 2M

ET-FX 2M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ET-FX 2M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 3M

Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 3M

ET-FX 3M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ET-FX 3M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 5M

Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 5M

ET-FX 5M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ET-FX 5M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Siemens MT4000-5000-S7-200 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Siemens MT4000-5000-S7-200 3M

MT4000-5000-S7-200 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Siemens S7-200, Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4000-5000-S7-200 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000 với PLC Siemens S7-200, Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Omron MT54-CQM1 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Omron MT54-CQM1 3M

MT54-CQM1 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Omron. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-CQM1 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Omron. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Delta MT54-DVP 2M

Cáp HMI Kinco & PLC Delta MT54-DVP 2M

MT54-DVP 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Delta DVP, Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-DVP 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Delta DVP, Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Delta MT54-DVP 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Delta MT54-DVP 3M

MT54-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Delta DVP, Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Delta DVP, Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Fatek MT54-FBS 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Fatek MT54-FBS 3M

MT54-FBS 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, MT5020, GL series với PLC Fatek dòng FBS. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-FBS 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, MT5020, GL series với PLC Fatek dòng FBS. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 2M

Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 2M

MT54-XC 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC. Chiều dài 2m.
MT54-XC 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC. Chiều dài 2m.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 3M

MT54-XC 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC
MT54-XC 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Panasonic MT54-FP 2M

Cáp HMI Kinco & PLC Panasonic MT54-FP 2M

MT54-FP 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X, FP-X0. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-FP 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X, FP-X0. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Panasonic MT54-FP 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Panasonic MT54-FP 3M

MT54-FP 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X, FP-X0. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-FP 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X, FP-X0. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Inovance MT54-HU 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Inovance MT54-HU 3M

MT54-HU 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL070, GL100 với PLC Inovance H0U, H1U, H2U. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-HU 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL070, GL100 với PLC Inovance H0U, H1U, H2U. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
chat