Cáp Kết Nối HMI Touchwin & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Touchwin & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Touchwin & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Touchwin & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Touchwin & PLC - Array
Cáp Kết Nối HMI Touchwin & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Touchwin & PLC

Cáp HMI Touchwin & PLC Xinje OP-XC 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Xinje OP-XC 2M

OP-XC 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-XC 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Xinje OP-XC 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Xinje OP-XC 3M

OP-XC 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-XC 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi OP-FX 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi OP-FX 2M

OP-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, OP330, MD204, TH765-N, TG765-MT với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, OP330, MD204, TH765-N, TG765-MT với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi OP-FX 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi OP-FX 3M

OP-FX 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, OP330, MD204, TH765-N, TG765-MT với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-FX 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, OP330, MD204, TH765-N, TG765-MT với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TH-FX 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TH-FX 2M

TH-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP, MD204 với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TH-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP, MD204 với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TH-FX 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TH-FX 3M

TH-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP, MD204 với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TH-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP, MD204 với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TH-FX 5M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TH-FX 5M

TH-FX 5M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP, MD204 với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TH-FX 5M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP, MD204 với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TG-FX 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TG-FX 2M

TG-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 2 mét.
TG-FX 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 2 mét.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TG-FX 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TG-FX 3M

TG-FX 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3 mét.
TG-FX 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3 mét.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TG-FX 5M

Cáp HMI Touchwin & PLC Mitsubishi TG-FX 5M

TG-FX 5M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 5 mét.
TG-FX 5M. Cáp kết nối HMI Touchwin TGxx-XT với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 5 mét.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Panasonic OP-FP0 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Panasonic OP-FP0 2M

OP-FP0 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, TH, TG với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X0, FPX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-FP0 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, TH, TG với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X0, FPX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Panasonic OP-FP0 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Panasonic OP-FP0 3M

OP-FP0 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, TH, TG với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X0, FPX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-FP0 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, TH, TG với PLC Panasonic FP0, FPG, FP-X0, FPX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Siemens TH-S7200 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Siemens TH-S7200 2M

TH-S7200 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP với PLC Siemens S7-200. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TH-S7200 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP với PLC Siemens S7-200. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Siemens TH-S7200 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Siemens TH-S7200 3M

TH-S7200 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP với PLC Siemens S7-200. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TH-S7200 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, OP với PLC Siemens S7-200. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Delta OP-DVP 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Delta OP-DVP 2M

OP-DVP 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, MD204, TH, TG với PLC Delta DVP. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-DVP 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, MD204, TH, TG với PLC Delta DVP. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Delta OP-DVP 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Delta OP-DVP 3M

OP-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, MD204, TH, TG với PLC Delta DVP. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP325-A, MD204, TH, TG với PLC Delta DVP. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Fatek TH-FBS 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Fatek TH-FBS 2M

TH-FBS 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, TP, OP325-A, MD204L với PLC Fatek dòng FBS, B1, B1Z, HB1. Chiều dài 2m
TH-FBS 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, TP, OP325-A, MD204L với PLC Fatek dòng FBS, B1, B1Z, HB1. Chiều dài 2m
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin & PLC Fatek TH-FBS 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Fatek TH-FBS 3M

TH-FBS 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, TP, OP325-A, MD204L với PLC Fatek dòng FBS, B1, B1Z, HB1. Chiều dài 3m
TH-FBS 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin TH, TG, TP, OP325-A, MD204L với PLC Fatek dòng FBS, B1, B1Z, HB1. Chiều dài 3m
Giá: 150.000 vnđ
chat