Cáp Lập Trình Mitsubishi - Allen-Bradley - Schneider - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Allen-Bradley - Schneider - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Allen-Bradley - Schneider - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Allen-Bradley - Schneider - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Allen-Bradley - Schneider - Array
Cáp Lập Trình Mitsubishi - Allen-Bradley - Schneider - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Allen-Bradley - Schneider

NEW
Cáp USB Lập Trình HMI & PLC Mitsubishi GT09-C30USB-5P

Cáp USB Lập Trình HMI & PLC Mitsubishi GT09-C30USB-5P

GT09-C30USB-5P. Chiều dài 3 mét, cáp lập trình PLC FX3S, FX3G, Q-CPU và HMI GOT1000, GOT2000, GS2000. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT09-C30USB-5P. Chiều dài 3 mét, cáp lập trình PLC FX3S, FX3G, Q-CPU và HMI GOT1000, GOT2000, GS2000. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 120.000 vnđ
NEW
Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-09 3m

Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-09 3m

SC-09 3m. Chiều dài 3 mét, cáp lập trình PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC và dòng A, kết nối máy tính thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SC-09 3m. Chiều dài 3 mét, cáp lập trình PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC và dòng A, kết nối máy tính thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-09 5m

Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-09 5m

SC-09 5m. Chiều dài 5 mét, cáp lập trình PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC và dòng A, kết nối máy tính thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SC-09 5m. Chiều dài 5 mét, cáp lập trình PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC và dòng A, kết nối máy tính thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
300.000 vnđ
Giá: 260.000 vnđ
NEW
Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi USB-SC09-FX

Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi USB-SC09-FX

USB-SC09-FX. Lập trình dòng FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G. Hỗ trợ: Windows 2000, XP và Windows 7, 8, 10 (32bit/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-SC09-FX. Lập trình dòng FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G. Hỗ trợ: Windows 2000, XP và Windows 7, 8, 10 (32bit/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Cáp USB Lập Trình PLC MITSUBISHI USB-SC09

Cáp USB Lập Trình PLC MITSUBISHI USB-SC09

USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
Giá: 450.000 vnđ
NEW
Cáp USB Lập Trình PLC MITSUBISHI USB-SC09

Cáp USB Lập Trình PLC MITSUBISHI USB-SC09

USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
500.000 vnđ
Giá: 480.000 vnđ
NEW
Cáp USB Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09+

Cáp USB Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09+

USB-SC09+. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
USB-SC09+. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Mới 100%.
Giá: 650.000 vnđ
NEW
Cáp USB Lập Trình Màn Hình Mitsubishi USB-AC30R2-9SS

Cáp USB Lập Trình Màn Hình Mitsubishi USB-AC30R2-9SS

USB-AC30R2-9SS. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng A985/A970. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-AC30R2-9SS. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng A985/A970. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
chat